Kaasav haridus

Täienduskoolitus

Eesti haridussüsteem on valinud kaasava hariduse teeraja. Kuidas sellel aga kindlalt õpetajana astuda, kuidas hoida ennast ja õpilasi? Tule avarda oma vaadet ja omanda praktilisi oskusi kaasava ja arengule suunatud klassiruumi loomiseks! 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on Norra ja EMP projekti „Kaasava hariduse õppekava ja õppe kvaliteedi arendamine ning tõhustamine“ raames välja töötanud kaasava hariduse teemalise täienduskoolituse programmi, mille eesmärgiks on toetada koole kaasava hariduskorralduse rakendamisel nii kooli kui klassiruumi tasandil. 

Koolitusele oodatakse koolide meeskondi, kuhu kuuluvad koolijuht, tugispetsialist (soovitatavalt eripedagoog või HEV koordineerija) ja 4-5 õpetajat. Koolituse maht erinevatele sihtrühmadele on järgmine: õpetajad 30 EAP-d, tugispetsialistid 30 EAP-d, koolijuhid 12 EAP-d*.

Koolitus toimub kord kuus kolmepäevaste (neljapäevast laupäevani) sessioonidena ning toimumiskohaks on Tartu. Esimene sessioon toimub septembris 2021. Edasine ajakava ja koolituse sisu täpsustatakse koolitusest huvitatud osalejatega.

Olete meeskonnaga oodatud kandideerima õpetaja ja lapsesõbraliku klassiruumi loomiseks inspiratsiooni saama kaasava hariduse täiendkoolitusele! Kandideerimiseks ootame kooli meeskonnalt videot või motivatsioonikirja, kus põhjendate, miks just teie kool peaks koolitusel osalema ning milline on iga osaleja enda motivatsioon aastase täiendkoolituse läbimiseks.

Kandideerimiseks saatke videod ja kooli meeskonna nimekiri meiliaadressile lii.kaudne@ut.ee

Kandideerimise tähtaeg 22. juuni 2021.

Täiendkoolituse raames läbitakse kuus õppeainet (mahus 30 EAPd) ning koolituse tulemusena õppija:

  • eab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi;
  • tunneb arengu ja õppimise põhimõtteid, märkab õppija vajadusi ning vastavalt sellele kohandab õpikeskkonda, tagades õpitoe ja eduelamuse;
  • oskab kujundada emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalist klassikliimat;
  • tunneb peamiste koostöövõrgustike toimimise võimalusi ning rakendab neid;
  • toetab kolleege ja nõustab lapsevanemaid kaasava hariduse rakendamisel;
  • planeerib, analüüsib ja hindab oma tööd ning kavandada sellest lähtuvalt enesearengut;
  • valib sobivad uurimismeetodeid õppekeskkonna ning rakendatavate tugimeetmete tõhususe analüüsimiseks ja arendamiseks.